DO-IT Bakgrunn

Evnen til å ta i bruk IT er stadig sterkere fokusert som et sentralt element for å øke regionenes konkurranseevnen i informasjonssamfunnet. For å bidra til å styrke regionenes evnte til å ta i bruk IT søkte Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Mitthögskolan (MSU) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) om forprosjeket DO-IT i regi av Intereg-II programmet "Nordens grønne belte".

DO-IT Mål

Målsettingen med forprosjektet er å identifisere og konkretisere aktiviteter for å styrke IT-kompetansen spesielt i SMB i regionene - slik at aktiv bruk av IT blir et konkurransefortrinn. Forprosjektet har fokus på den mer praktiske IT-kompetansen, og vil inneholde nærmere definerte pilotprosjekt som involverer SMB-bedrifter både på norsk og svensk side. Forprosjektet skal også identifisere kompetansebehov/-gap, utvikle nettverksløsninger mellom næringsliv/offentlig forvaltning og utdanningsinstitusjonene.

DO-IT Oversikt over aktivitetene i forprosjektet

Forprosjektet inneholder bl.a. følgende delaktiviteter;

DO-IT Organisering

Forruten HiST, MSU og HiNT er Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune, Jämtlands län, Den norske dataforeningen (DND), IT-Jämtlands län, samt kommuner og foretak i Jämtland og Trøndelag også samarbeidspartnere i prosjektet.

DO-IT er organisert som nedenfor;

DO-IT Styringsgruppe

I forprosjektet er det etablert en egen styringsgruppe som skal bistå prosjektleder. Styringsgruppen er også ansvarlig for utredningen om IT og distriktsutvikling i et internasjonalt perspektiv, samt for evaluering av forprosjektet.

DO-IT Referansegruppe

Det er også etablert en egen referansegruppe som består av en representant fra Sør- og Nord-trøndelag fylkeskommune, Jämtlands län, IT Jämtlands län, Den norske dataforening (DND), samt NHO og LO.

DO-IT Prosjektledelse

Olav Skundberg (HiST) er prosjektleder for prosjektet og også anvarlig for nettstedet til DO-IT. Sekretariatet for DO-IT er lagt til forskningsstiftelsen TISIP.

DO-IT Delaktiviteter

For hver enkelt delaktivitet er det utpekt en hovedansvarlig, men alle tre institusjonene deltar i de ulike aktivitetene

DO-IT Beskrivelse av de ulike aktivitetene

Under følger en kort beskrivelse av de ulike delaktivitetene. For ytterliger informasjon om de enkelte aktivitetene vises til hjemmesidene for DO-IT.

Lokale utviklingsseminar

De lokale utviklingsseminarene har følgende mål:

Utviklingsseminarene tenkes lagt opp som 3 timers lunchmøter i regi av lokale aktører

IT og distriktsutvikling i internasjonalt perspektiv

I forbindelse med forprosjektet gjennomføres en grovstudie/trendundersøkelse av den internasjonale utviklingen med hensyn til følgende punkter:

IT-kompetanse i lokalsamfunnet – en kartlegging

Det skaffes oversikt over allerede gjennomførte kartlegginger og det gjennomføres evt. i tillegg egne kartleggingsaktiviteter i utvalgte regioner.

Kartleggingene har følgende mål;

Etablere prosjekt"pool"/definere pilotforsøk

Det planlegges utarbeidet en oversikt over tiltak og prosjekt som kan være egnet for gjennomføring i et hovedprosjekt. I forprosjektet vil det i tillegg bli valgt ut enkelte pilotforsøk som gjennomføres i forprosjekt-perioden.

Tiltaks- og prosjektsoversikt på web

Som et verktøy for informasjon om prosjektet og kommunikasjon i arbeidet med prosjektet planlegges det etablert et eget nettsted for forprosjektet. Nettstedet kan videreføres inn i hovedprosjektet.

Evaluering

Evalueringen har en todelt funksjon – den skal fungere som kvalitetsikring av arbeidet i prosjektet (gi en vurdering av det arbeidet som er gjennomført) og samtidig inngå som en del av beslutningsgrunnlaget for hovedprosjektet (gi vurdering om evt. videreføring og vinkling av et hovedprosjekt).

DO-IT Kontaktpersoner i prosjektet

For ytterligere informasjon om prosjektet, kontakt;

 

Interreg II-programmet

Nordens Gröna Bälte

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Kontaktperson;

Prorektor Thorleif Hjeltnes

Styringsgruppen

thorleif.hjeltnes@idb.hist.no

tlf; + 47 73 55 90 37 (arb)

+ 47 952 93 091 (mob)

Mitthögskolan

Kontaktperson;

Bertil Andersson

Styringsgruppen

bertil.andersson@ite.mh.se

+ 46 63 16 53 44 (arb)

+ 46 703 27 56 09 (mob)

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Kontaktperson;

Hugo Nordseth

Styringsgruppen

hugo.nordseth@hint.no

+ 47 74 11 22 65 (arb)

+ 47 906 77 218 (mob)

 

Prosjektledelse/sekretariat

Olav Skundberg, HiST, prosjektleder

olav@idb.hist.no, + 47 73 55 95 51 (arb)

Bjørn Tore Larsen, TISIP, prosjektsekretariat

bjorntl@idb.hist.no, + 47 73 55 95 52 (arb)