Videregående programmering i Java
Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), NTNU

Øving 1: Repetisjon - Tabell av strenger

Else Lervik
Lærestoffet er utviklet for faget LO191D Videregående programmering

Opphavsrett: Else Lervik og Stiftelsen TISIP

Tema for denne oppgaven er tabeller av strenger og samarbeid mellom objekter.

Du skal lage et enkelt system for reservasjon av bord på en restaurant. Alle bordene er like store, og et bord er enten reservert eller ikke reservert. Dersom bordet er reservert lagrer vi navnet på den personen som har reservert bordet. Vi ser bort fra tidspunkter for reservasjon.

Objektorientert design

Du skal lage to klasser, Bord og Restaurant.

Et objekt av klassen Restaurant skal ha kunnskap knyttet til restauranten, i dette tilfellet nøyer vi oss med navn og etableringsår. Objektet skal kunne svare på følgende henvendelser:

Det vil si at Restaurant-objektet også skal kunne svare på henvendelser ang reservasjon av bord. Et objekt av klassen Bord inneholder informasjon om alle bordene i restauranten. Et restaurantobjekt må altså samarbeide med et tilhørende bordobjekt for å finne informasjon knyttet til bordene i restauranten. Her er dermed aktuelle operasjoner knyttet til Bord-objektet (det kan være flere operasjoner, det kommer an på hvordan du løser oppgaven):

Litt om implementasjon

Klassen Restaurant skal, i tillegg til navn og etableringsår, ha et objekt av klassen Bord som objektvariabel. Det siste er nødvendig for at samarbeidet beskrevet foran skal fungere på mest mulig elegante måte.

Klassen Bord skal ha en tabell av navn som eneste objektvariabel. Lengden på denne tabellen skal være lik antall bord i restauranten. Et bordnummer svarer til et indeksnummer i tabellen, det vil si at 0 er laveste bordnummer. Dersom et bord er opptatt peker det tilsvarende tabellelementet til en streng som inneholder navnet på den som har reservert bordet. Dersom et bord er ledig er verdien til det tilsvarende tabellelementet lik null.

Eksempel:

Her har vi fire bord. Bord nr 0 og 2 er reservert av Anne, mens bord nr 3 er reservert av Toril. Bord nr 1 er ikke reservert for øyeblikket.

Oppgave

Programmer klassene. Du må gjerne lage flere metoder enn det som er foreslått foran. 

Merk at det her ikke er noe krav til at samme person ikke kan være registrert flere ganger. At samme navn er registrert flere ganger, betyr bare at denne personen har reservert flere bord.

Lag et enkelt testprogram.

OBS! Husk å presentere deg i forumet i ItsLearning. Øvingen blir ikke godkjent uten at du har gjort det - bare noen få linjer ...

Frivillig tillegg:
Lag et menystyrt klientprogram etter følgende mal:

spør brukeren om restaurantnavn, etableringsår, og antall bord.
opprett et Restaurant-objekt
do {
  valg = vis liste over mulige valg
  switch (valg) {
    case reserverBord: // reservere et antall bord på et bestemt navn
      ....les inn navn og antall bord, og kall metode...
    case finnBordnr: // finne alle bordene som er reservert på et bestemt navn
      ....les inn navn, og kall metode...
    case frigiBord: // frigi en rekke bord, bordnummer er gitt
      ....les inn aktuelle bordnummer og kall metode...
    case avslutt:
      ....
  }
} while (valg != avslutt)

Brukeren skal kunne velge mellom følgende alternativer:

Sørg også for at metodene som finner alderen og endrer restaurantnavnet blir prøvd ut.

Lykke til!